Maasnielder verzetstrijders J.H. Smeets en P. J. Peeters

Kort na het vertrek van de Sipo uit Maasniel ontdekten twee Duitse militairen bij de boerderij van J.H. Smeets enkele wapens, die door onderduikers in de bossen waren verstopt. Op dinsdag 26 september verscheen de Sipo ter plekke. Na verhoor werden J.H. Smeets en de ouderduiker P.J. Peeters wegens verboden wapenbezit in de buurt van de Duitse grens doodgeschoten.

onderstaande gegevens zijn afkomstig van het bidprentje;


In memoriam
Paulus Johannes Peeters


In memoriam
Jozef Huberfus Smeets


Ter vrome gedachtenis aan
Jozef Huberfus Smeets
echtgenoot van
Henriėtte Maria Hubertina Houtackers
geboren te Wessem 18 Februari 1904 en

Paulus Johannes Peeters
geboren te Maasniel 19 Maart 1920;
beiden gefusilleerd door de Duitschers
den 26 September 1944"Toen offerde hij zich op, om zijn volk
te redden en zich voor altijd beroemd te
maken.                        (l Mach. 6. 44).
Jozef was een man die leefde voor zijn
vrouw en kinderen; hij werkte en zorgde
voor hen, zooals een liefdevolle vader en
echtgenoot voor de zijnen kan werken.
Hij was een vaderlander van het goede
soort, die zijn vaderland liefhad, daar-
voor streed met alle middelen. die hem
ten dienste stonden.

Hij was Christen in merg en been,
Christen van de daad, die heel goed wist,
waar de strijd om ging. Met gevaar voor
eigen leven schonk hij een gastvrij on-
derdak aan zoovelen, die in nood ver-
keerden en wier leven op 't spel stond;
liefde diensten immers weigerde hij nooit.
Met een van dezen, Paul Peeters werd
hij vriend, medestrijder; en als ze samen
voor de keus werden gesteld, hun naaste
te verraden of hun leven te geven, ston-
den zij onwankelbaar en brachten als
Helden het offer van hun leven, gedach-
tig het woord van Christus; "Niemand
heeft grooter liefde, dan die zijn leven
geeft voor zijn vrienden".
Dierbare vrouw, kinderen en vrienden,
ruwe handen hebben ons gescheiden,
maar in Christus liefde blij ven wij ver-
eenigd. Ons martelaarschap was van kor-
ten duur, onze vreugde is eeuwig. God
zorgt voor de zijnen; laat U dan leiden
door Gods Vaderland
Mijn Jezus, barmhartigheid.
Alle Heiligen van Nederland b. v. o.