Tekst zoeken   -    Inhoud   -    namen index
 - Vorige - Volgende

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.33  

Onder de klockenslagh van Neel Asenray en Leeuwen

Rechts van de kerk stond rond 1650 alleen de boerderij van Corst Reyners, en dan nog helemaal op de hoek. Achter de moestuin stonden vele fruitbomen en zo verder tot aan de kerkhofmuur. Naderhand bouwden de gebroeders Thomassen hier hun huis op oud Roeckhuys goed.
Na het overlijden van haar man stond de weduwe Nelissen nog bekend als "Mere in den bongerd". En op de zogenaamde Heuvel naast de Thooren stonden enkele bongerds. Tegen het einde van de 17e eeuw werden daar twee huizen getimmerd. "Den alden boomgaert", liefst zes morgen groot achter het vrij-adellijk huis van Petit, was eveneens voor 1723 omgekapt. Ook aan de overkant van de beek lag voordien menige boomgaard, die moest verdwijnen voor huis en hof. Naast de dorpsbrug lag rond 1600 de boomgaard van schepen Maessen, tussen de twee en drie morgen groot. Hier stonden een eeuw later twee huizen.

Aan het Kleen Broek daartegenover reigden de fruitbomen naast elkaar tot halverwege de Broekhin.
Ook hier waren de vele nieuwe "timmeragien" de oorzaak van hun verdwijnen.
In later jaren werden tevens de boomgaarden op de pachthoven gekapt.
De aldus verkregen akkergrond werd sindsdien belast met de novalie- ofwel nieuwe tienden. Op de Cartes Figuratives uit 1786 en in het kadaster van rond 1840 worden de boomgaarden nog sporadisch genoemd. Globaal genomen kwamen ze na 1850-1860 weer terug. Nieuwe boomgaarden werden aangeplant. In het dorp zelf was daar geen plaats meer voor. Wel zien we dan de aanplant van nieuwe fruitbomen bij Kloostershof, Cornelishof, in de Straat en op andere boerenerven. Dat kan te maken hebben met de grote vraag naar fruit door opkopers van elders.

NOTEN:

 

 

(De meeste gegevens stammen uit de voogdgedingen en cijnsregisters uit het archief van Dalenbroek.)

 1. D.i.n. 562: proces 1693 met copie van voogdgeding uit 1682;
 2. D.i.n. 734: drooglegging Breedtven, 1698;
 3. Oud Archief Roermond GAR: regest 802;
  P. Doppier in Maasgouw 1930, blz. 54-55;
  Dj.n. 592: ongedateerde tekening bij proces in 1770;
 4. archief kartuizerklooster Roermond RALM: i.n. 237 fol. 30 enz.;
 5. D.i.n. 499: voogdgeding 1759;
  D.i.n. 437: verpachting van het Maalbroek 1731 en 1736;
 6. archief Godshuis GAR: i.n. 1040:
 7. archief kruisheren Roermond RALM: Ln. 34;
 8. D.Ln. 610: overdrachten 1774 met copie uit 1523:
 9. Dit blijkt uit meerdere overdrachten en vergelijking tussen bunderboeken 1682 en 1723;
 10. arch. kart.: Ln. 333;
 11. G. Venner: "De Roermondse tol..." in De Maasgouw 1975, blz. 33 e.v.;
 12. GAR: archief Sivré:
  Ln. 9 dl 2: "Handschriften Maasniel";
 13. D.i.n. 422: verkoop Buysheide, copie uit 1670:
 14. D.Ln. 86: novalitienden;
 15. D.Ln. 731: gemeentebatten;
  D.Ln. 662: gemeenterekeningen 1753/54:
 16. archief gem. Maasniel GAR: Ln. 39, akte 23 en 60;
 17. D.Ln. 631: visitatie van lijken, 1708;
 
 1. archief kapittel Roermond in RALM: proces 1619;
 2. D.Ln. 739: visitatie van schouwen, 1755;
 3. D.Ln. 446: tienden 1676;
 4. D.i.n. 607 en 625: overdrachten dd 27-10-1744;
  bunderboeken 1682 en 1723;
 5. D.Ln. 593: processen 1771/72;
  D.i.n. 614: overdrachten dd 6-4-1672 en dd 1-51674;
 6. D.i.n. 210: laathof Leeuwen;
 7. D.i.n. 209: laathof Leeuwen;
 8. archief kartuizers i.n. 331: protest schrijven z.d.;
 9. G. Venner: De meinweg, blz. 78;
 10. D.i.n. 575: getuigenverklaringen 1709;
 11. D.i.n. 595: processen;
 12. D.i.n. 562: zie noot 1;
  D.i.n. 751: storm 1782;
 13. D.i.n. 753: over hondsdoiheid enz.;
 14. Oud Archief Roermond GAR i.n. 1458;
 15. D.i.n. 528: rollen der processen (1648);
 16. D.i.n. 203: leen- en laathof;
 17. D.i.n. 528: rollen der processen 1661;
 18. Oud Archief Roermond GAR i.n. 1332 en 1550;
 19. D.i.n. 602: copievandd 18-11-1391;
 20. Volgens Linssen was dat ook het geval met de grond waarop het kasteel Dalenbroek werd gebouwd. De Maasgouw 1964, kolom 164;
 21. D.i.n. 78: over de Tegelarije;
 22. Register van erfpachten uit 1766, in particulier bezit;
 23. Oud Archief Roermond GAR i.n. 1552, regest 76;
 24. arch. kartuizers i.n. 334.

Onder den Klockenslagh van Neel, Leeuwen en Asenray door Jan Ruiten©

pag.33  

Eerste  Vorige  28 29 30 31 32 33 34 35 36 37   Volgende  Laatste